ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

FAQ


FAQ - Wezwanie od straży

Jeśli otrzymaliśmy wezwanie do wskazania sprawcy wykroczenia i dołączono do niego wzory oświadczeń do wypełnienia (tzw. wezwanie alternatywne) - to na tak skonstruowane wezwanie, można odpowiedzieć wnioskiem o umorzenie postępowania z naszego generatora wniosków.  

Wezwania stosowane m.in. przez straż miejską (gminną), potocznie zwane „alternatywnymi”, to wzory pism stosowane w celu ukarania sprawcy wykroczenia. Są one wysyłane do właścicieli pojazdów, pozostawiając im alternatywnie możliwość samooskarżenia się, przyjęcia mandatu lub wskazania sprawcy wykroczenia (denuncjacji).

Terminy wskazane w wezwaniach mają charakter tylko i wyłącznie instrukcyjny. Więcej o terminach stosowanych w postępowaniu mandatowym, można przeczytać w tym artykule.

Jeżeli nie mamy zamiaru przyjąć mandatu, to odpowiadanie na wzorach formularzy stosowanych przez straż miejską (gminną) nie doprowadzi do umorzenia grzywny. W przypadku otrzymania wezwania „alternatywnego”, warto więc skorzystać z naszego wniosku o umorzenie postępowania.

Najbardziej popularną formułą umorzenia, jest umorzenie poprzez brak odpowiedzi. Niestety, nie zawsze tak się zdarza, stąd w naszym generatorze dostępne są dodatkowe wzory wniosków. Niemniej, z naszych statystyk wynika, że ponad 90% wniosków o umorzenie postępowania kończy się pozytywnie dla interesanta.

Straż miejska (gminna) może skierować sprawę do sądu, w przypadku nie uznania wniosku o umorzenie postępowania. Działanie to jest nierzadko wynikiem naruszania struktury budżetowej gmin, które uzyskują ogromne wpływy z fotoradarów stacjonarnych.  

Od 1 lipca 2015 roku, zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, za nie stawienie się w charakterze podejrzanego, grozi nałożenie kar porządkowych. Więcej o stawiennictwie w charakterze podejrzanego, można przeczytać tutaj.

W przypadku braku stawiennictwa w charakterze świadka, można narazić się na nałożenie kary porządkowej. Niemniej, istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od przesłuchania – dostępnego na naszej stronie. Więcej o przesłuchaniu w charakterze świadka, można przeczytać tutaj

W przypadku dużej odległości od siedziby organu mandatowego, można złożyć wniosek o odstąpienie od przesłuchania świadka lub podejrzanego, dostępny na naszej stronie. 

Wniosek do sądu o ukaranie, w przypadku nie wskazania sprawcy wykroczenia, skutkuje wyrokiem nakazowym, od którego należy odwołać się sprzeciwiem w przypadku chęci dalszej walki, już na etapie sądowym. Po uznaniu sprzeciwu, sprawa zostaje rozpoznana, na postępowaniu zwyczajnym.

Ważnym jest, żeby nie ignorować wezwań straży miejskiej (gminnej), bowiem zgodnie z art. 133 kodeksu postępowania karnego, stosowanym w zw. z art. 38 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, doręczenie podwójnie awizowane uznaje się za doręczone.

Nie powinno się korespondować z organem mandatowym za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie wnioski dostępne w generatorze powinny być wysyłane za pomocą przesyłki poleconej, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Gdy zostaniemy wskazani przez współwłaściciela pojazdu jako sprawca wykroczenia, zostanie wysłane do nas tzw. wezwanie „alternatywne”. Można wtedy skorzystać z naszego wniosku o umorzenie postępowania, dostępnego w generatorze.

Wskazanie współwłaściciela pojazdu jako sprawcy wykroczenia jest wątpliwe, gdyż istotą współwłasności jest równorzędność podmiotów dzielących własność pojazdu. Nie da się zatem „użyczyć” pojazdu współwłaścicielowi, tak jak osobie trzeciej. Więcej o problematyce dotyczącej współwłasności, można przeczytać tutaj.

Osoby fizycznie, nie mają obowiązku prowadzenia rejestru osób użytkujących pojazd. Jest to obowiązek, który istnieje np. dla przedsiębiorstw zajmujących się transportem.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Ze względu na bezprawność wezwań alternatywnych zalecamy skorzystać z naszych wzorów dokumentów, a w szczególności z naszego wniosku o umorzenie postępowania. Inne, niestandardowe sposoby zmniejszają szansę na umorzenie postępowania. Więcej o tym zagadnieniu, można przeczytać tutaj.

Kamery monitoringu miejskiego, nie mogą służyć zautomatyzowanej rejestracji wykroczeń, nie ujawniają one bowiem automatycznie naruszeń w ruchu drogowym. Do systemów kontroli należy zaliczyć profesjonalne urządzenia takie jak fotoradary, czy tzw. systemy kontroli przejazdu na czerwonym świetle, nie zaś monitoring miejski. Więcej o tym zagadnieniu można przeczytać tutaj.

FAQ - Sąd

Wyrok nakazowy to narzędzie stosowane w sprawach wykroczeniowych. Jego celem jest jak najszybsze doprowadzenie do zakończenia postępowania. Jest zatem narzędziem wykorzystywanym przez Wydziały Karne Sądów Rejonowych, które zajmują się w pierwszej kolejności postępowaniami w sprawach o wykroczenia. Więcej o wyrokach nakazowych, można przeczytać tutaj

Sprzeciw od wyroku nakazowego, zostaje uznany w przypadku złożenia go w określonym zawitym (nieprzekraczalnym) terminie 7 dni. Po uznaniu sprzeciwu sprawa zostaje rozpoznana na postępowaniu zwyczajnym.

Gdy nasz sprzeciw od wyroku nakazowego zostanie uznany, to stawiennictwo na rozprawę w postępowaniu zwyczajnym, oraz złożenie wniosku o umorzenie postępowania, jest warunkiem koniecznym do umorzenia nałożonej grzywny. Możemy złożyć wniosek o przesłuchanie obwinionego, dostępny na naszej stronie.

Istnieje taka możliwość, w tym celu należy skorzystać z wniosku o zwrot kosztów podróży, dostępnego na naszej stronie, istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za dzień wolny od pracy.

Obwiniony stawiając się na rozprawę w postępowaniu zwyczajnym, musi liczyć się z ewentualnym zasądzeniem kwoty mandatu, plus minimalnymi kosztami sądowymi rzędu kilkudziesięciu złotych. Natomiast w razie wygranej można mówić o całkowitym umorzeniu grzywny.  

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. (sygn. akt: I KZP 16/14), której to uchwale nadano moc zasady prawnej, Straż Miejska (Gminna) jest uprawniona, na podstawie art. 129b ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, do żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu udzielenia informacji, kto we wskazanym terminie użytkował pojazd, jak również organ ten posiada uprawnienie oskarżyciela publicznego do występowania z wnioskiem o ukaranie takiej osoby za ujawnione w tokuprowadzonych czynności wyjaśniających wykroczenie stypizowane w art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Niemniej jednak, powyższa uchwała nie pozwala interpretować obowiązujących przepisów w sposób, który nadawałby straży miejskiej (gminnej) uprawnienia do samodzielnego karania właściciela (lub użytkownika) pojazdu grzywną, a jedynie prawo złożenia wniosku do Sądu o ukaranie w przypadku ujawnienia wykroczenia właściciela (lub użytkownika) pojazdu. 

Po ogłoszeniu niekorzystnego wyroku oskarżony powinien wnieść w 7-dniowym terminie zawitym (nieprzekraczalnym) wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia, termin na apelację, to 7 dni od daty otrzymania tego wyroku. Więcej o samej rozprawie, można przeczytać tutaj.

Niestety, ze względu na odmienny stan faktyczny w każdej sprawie, nie jest możliwe stworzenie wzoru apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu I instancji. W sprawach szczególnie zawiłych i skomplikowanych zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy na naszej stronie. 

Krajowy Rejestr Karny służy tylko i wyłącznie do spisu osób skazanych wyrokiem za przestępstwo, nie zaś za wykroczenia.

Tak, trzeba jednak ten fakt zgłosić na początku rozprawy. Niemniej, do końca 2015 roku ma zostać zakończony proces modernizacji sal sądowych na potrzeby systemu e-protokołów. Wszystkie rozprawy w sprawach o wykroczenia podlegają, zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, obligatoryjnemu zapisowi audio-wideo. Więcej o problematyce rejestracji dźwięku i obrazu rozpraw, można przeczytać tutaj.

Nie ma jednej właściwej ścieżki postępowania. Zalecamy przedstawić wniosek o umorzenie postępowania na początku rozprawy. Nie warto wchodzić w polemikę z oskarżycielem. Warto natomiast uszanować powagę Sądu. Więcej o przygotowaniu na rozprawę, można przeczytać tutaj.

FAQ - Mandaty

Terminy przedawnień przyjętych mandatów, są określone w art. 45 § 1 kodeksu wykroczeń :
Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu”.

Należy pamiętać, iż terminy te należy zawsze liczyć od daty ujawnienia wykroczenia. Więcej o terminach przedawnień można przeczytac tutaj

Jeżeli skorzystaliśmy z formularzy wysłanych przez straż miejską (gminną), a nie dotarła do nas jeszcze przesyłka zawierająca mandat karny (nie złożyliśmy podpisu na przesyłce), to jak najbardziej istnieje możliwość odwołania takiej zgody, za pomocą wniosku dostępnego na naszej stronie. Więcej o możliwości odwołania zgody na przyjęcie mandatu, można przeczytać tutaj.

Jeżeli chcemy rozłożyć nałożoną i przyjętą grzywnę na raty, należy pobrać odpowiedni wniosek, dostępny na naszej stronie. Należy wybrać odpowiednią kwotę rat, a wniosek o umorzenie wysłać, w przypadku wystawienia mandatu przez Policję, do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego. Gdy otrzymamy mandat od funkcjonariuszy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, to wniosek należy wysłać do siedziby GITD. Natomiast w przypadku wystawienia mandatu przez straż miejską (gminną) należy złożyć wniosek do odpowiedniej jednostki samorządowej, podlegającej prezydentowi, burmistrzowi czy wójtowi. Więcej o spłacie mandatu na raty, można przeczytać tutaj.

Obecnie wprowadzane są w Unii Europejskiej kompleksowe rozwiązania, uszczelniające system współpracy przy egzekwowaniu grzywien, związanych z wykroczeniami drogowymi popełnionymi na terenie Unii Europejskiej. Więcej o mandatach zza granicy, można przeczytać tutaj.

Szybkość organów egzekucji skarbowej jest różna. Czas reakcji zależy od stanu obłożenia Urzędu Skarbowego. Warto pamiętać, że od mandatów nie są naliczane odsetki, a jedynie koszty postępowania egzekucyjnego, które zamykają się w granicach kilkudziesięciu złotych. Więcej o konsekwencjach niezapłaconego mandatu, można przeczytać tutaj.

FAQ - Pozostałe wnioski

Wniosek o zmianę w oznakowaniu, służy przede wszystkim do usunięcia wadliwego oznakowania w dwóch przypadkach:
- nieprawidłowego umieszczenie znaku na słupie betonowym,
- niezachowania odpowiedniej odległości jednego znaku od drugiego.

Wniosek można pobrać na naszej stronie. Należy go wysłać do zarządcy drogi właściwego dla danego odcinka, na którym został umieszczony znak. Więcej o zmianach w oznakowaniu, można przeczytać tutaj.

Uchylenie tzw. opłaty dodatkowej, jest możliwe za pomocą wniosku o umorzenie, dostępnego na naszej stronie. Według naszych statystyk, najczęstsze sytuacje to:

1) gdy nie opłacono parkowania przed kontrolą, gdyż konieczna stała się wymiana nominałów pieniężnych akceptowanych przez parkomat,
2) gdy potwierdzenie uiszczenia opłaty nie zostało zauważone przez kontrolera z jego zaniedbania lub dlatego, że potwierdzenie uległo przemieszczeniu po odejściu od pojazdu,
3) gdy parkomat nie działał, i nie widniała na nim informacja o numerze, pod którym zgłosić należy awarię (lub numer ten był niewyraźny/nieaktywny),
4) gdy miejsce parkingowe było nieprawidłowo oznaczone – jedynie znakami poziomymi lub jedynie znakiem pionowym.

Więcej o strefach płatnego parkowania, można przeczytać tutaj.

Umorzenie związane z systemem viaTOLL, jest możliwe wobec postępowań w sprawach sprzed 2 stycznia 2015. Więcej o umorzeniach związanych z systemem viaTOLL można przeczytać tutaj.

FAQ - Fotoradary

Fotoradar powinien być odpowiednio oznakowany, musi on być oznaczony znakiem d-51 „automatyczna kontrola prędkości”. Znak ten umieszcza się w odległości określonej w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Więcej o problematyce prawidłowego oznakowania, a także umiejscowienia fotoradaru, można przeczytac tutaj

Nie zawsze odczyt prędkości z fotoradaru będzie prawidłowy. Istnieje wiele okoliczności, które mogą doprowadzić do błędnego odczytu. Wszystkie te zjawiska zostały opisane w instrukcjach obsługi poszczególnych modeli urządzeń. Warto też pamiętać, że niektóre gminy nie dostosowują oprogramowania urządzenia, nie ustawiając np. wyższej tolerancji dla pojazdów poruszających się w porze nocnej. Więcej o wymogach technicznych dotyczących pomiarów, można przeczytać tutaj.

Nie, motocykliści zarejestrowani przez fotoradar, nie mogą zostać ukarani grzywną. Ustawowy obowiązek noszenia kasku podczas jazdy, uniemożliwia jakąkolwiek identyfikacje kierowcy.

Wiecej na ten temat można przeczytać tutaj.

FAQ - Strona Odwołanie mandatu

Zarówno udostępnione wnioski, jaki porady udzielane przez formularz kontaktowy są BEZPŁATNE.