ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Zagraniczne prawo jazdy – odebranie po przekroczeniu o 50 km/h?


Wątpliwości kierowców

 

Warto powrócić do tematu czasowego odbierania uprawnień przez policję, w kontekście kierowców zza granicy, a także osób posiadających zagraniczny blankiet prawa jazdy. Czy takie osoby mogą uniknąć utraty uprawnień? Czy w przypadku kontroli drogowej przy znacznym przekroczeniu prędkości lub prowadzeniu w stanie nietrzeźwości zostanie im odebrane prawo jazdy? 

 

Kara również dla zagranicznych kierowców

 

Przekraczający prędkość kierowcy zza granicy nie zostaną potraktowani przez polskie służby ulgowo. Dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem zostanie im zatrzymany na podstawie art. 136 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym:

 

"Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo jazdy przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane". 

 

Jak szybko organ zatrzymujący prawo jazdy przekaże blankiet dokumentu do zagranicznej instytucji? W komentarzu Wojciecha Kotowskiego (Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. ABC 2011) do ustawy, możemy przeczytać:

 

"Zatrzymane prawo jazdy policjant przekazuje organowi właściwemu do jego prawnego zatrzymania (art. 137 ust. 1 p.r.d.), z wyjątkiem przypadku, w którym podstawę zatrzymania prawa jazdy stanowiło podejrzenie jego podrobienia lub przerobienia, wówczas bowiem jest ono przekazywane do jednostki Policji zajmującej się ściganiem przestępstw. Przekazanie następuje niezwłocznie, przy czym granicę czasową stanowi termin nie dłuższy niż 7 dni. Wyjątek stanowi przypadek, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia badania krwi lub moczu celem oceny stanu trzeźwości lub odurzenia. W takiej sytuacji prawo jazdy przekazuje się właściwemu organowi wraz z wynikiem badania, przy czym, gdy wyniku tego nie uzyskano, prawo jazdy należy zwrócić właścicielowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni".

 

Jeżeli kierowcy nie udowodniono stanu nietrzeźwości, to dokument uprawniajacy do jazdy musi zostać zwrócony w ciągu miesiąca. Takie regulacje mają zapobiegać przewlekłemu przetrzymywaniu przez służby prawa jazdy zagranicznego kierowcy.

 

Skutki odebrania uprawnień

 

Utrata uprawnień obowiązuje jedynie na terytorium RP. Ewentualne dalsze sankcje, związane z przekroczeniem prędkości w Polsce, zależą od regulacji prawnych w kraju osoby, która popełniła wykorczenie. Niemniej, zagraniczni kierowcy powinni pamiętać, że obecnie obowiązujące ograniczenia dotyczą równiez ich.