ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Wymóg 7-dniowego terminu na odpowiedź


Rodzaje terminów

Organy straży miejskich/gminnych w swoich pismach często zamieszczają wymóg 7-dniowej odpowiedzi na swoje wezwania. Czy terminy takie mają swoje praktyczne lub prawne uzasadnienie? Dla lepszego zrozumienia jakiego rodzaju terminy obowiązują w postępowaniu mandatowym, pozwolimy sobie przypomnieć ustawowy podział terminów, wynikający choćby z kodeksu postępowania karnego, a recypowany (czyli przejęty) w treści kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wyróżniamy terminy:

 

- Instrukcyjne („przekraczalne”, są stosowane w celu uporządkowania przebiegu postępowania),

- Zawite (nieprzekraczalne, ale „przywracalne”, gdy uchybienie nastąpiło bez winy po stronie osoby, którą wiązał),

- Prekluzyjne (nieprzekraczalne, po upływie których dana możliwość prawna wygasa).

 

Można zatem dojść do zasadnej konkluzji, że w przypadku terminów zawitych oraz prekluzyjnych wskazuje się na konsekwencje ich przekroczenia. Jedyną możliwością zatem, aby omawianemu terminowi przypisywać jakąkolwiek wagę, jest interpretowanie go jako 7-dniowy termin instrukcyjny. 

 

Zasadność terminu straży

W omawianych przypadkach, jeżeli nie jest to wezwanie w charakterze świadka (wtedy na piśmie otrzymujemy stosowne pouczenie) lub wezwanie w celu stawiennictwa na rozprawę, na wzorcach stosowanych przez straż miejską/gminną nie można znaleźć stosownych pouczeń. Dlaczego tak jest? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, wskazuje w różnych swoich artykułach termin 7-dniowy. (Dla dociekliwych, są to kolejno art. 26 § 3,  35 § 1, 48§ 2, 49§ 3, 54§ 7, 57§ 5,  59 § 1, 67 § 2, 98 § 3, 101 § 1, 105 § 1,107 § 1 i § 2, 108). Niestety po głębszym przeanalizowaniu wyżej wymienionych artykułów, nie sposób znaleźć uzasadnienia dla tego, który jest stosowany przez straż miejską lub gminną w wezwaniach alternatywnych. 

 

Co należy zrobić?

Nie należy więc przejmować się terminami zakreślonymi w wezwaniu, szczególnie jeżeli pismo wystosowane przez organ nie zawiera pouczenia, z którego wynikałoby jakie przysługują nam prawa i z jakiego artykułu dany termin wynika, a także gdy brak w takim piśmie informacji o konsekwencjach, jakie grożą nam za niedochowanie takiego terminu.