ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Strefa Płatnego Parkowania – niesłuszne wezwanie do zapłaty?


Strefy Płatnego Parkowania

Wielu kierowców w największych miastach w Polsce codziennie boryka się z problemem znalezienia miejsca parkingowego. W wielu miastach restrykcyjna polityka stopniowego powiększania stref płatnego parkowania o coraz większe obszary, powoduje nie tylko problemy ze znalezieniem właściwego miejsca, ale nierzadko również i z uiszczeniem opłaty za parkowanie w strefie. Ogromne wątpliwości budzi też obecna polityka włodarzy miast, którzy nie oznakowują prawidłowo miejsc w strefie płatnego parkowania. 

 

Wymóg prawidłowego oznakowania miejsc parkingowych

Opłata za parkowanie w strefie, może być pobrana jedynie wtedy, kiedy miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania jest prawidłowo oznaczone – zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi. Utarta praktyka Zarządców Dróg polega jednak na pobieraniu opłat niezależnie od tego faktu. Obowiązek pobierania opłaty jedynie w wyznaczonych miejscach wynika z art. 13b ust.1 ustawy z  dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

 

Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo”. 

 

Jak jednak musi być oznakowane wyznaczone miejsce w strefie płatnego parkowania? Zagadnienie to precyzuje rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wraz z nowelizacją rozporządzenia, które weszło w życie w 14 lutego 2014 roku, jasno sprecyzowano warunki jakie musi spełniać prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania:

 

„Znak D-44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do obszaru, na którym została ustalona strefa płatnego parkowania. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2.

 

(Znak d-44 wprowadzony po nowelizacji)

 

(P-19 linia wyznaczająca pas postojowy )

 

(P-18 Stanowisko postojowe)

 

(Znak d-18 koperta)

 

Oznacza to, że miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania, musi być oznakowane, zarówno znakami poziomymi, jak i pionowymi. W innym wypadku, opłata parkingowa jest pobierana bezprawnie.

 

Jak należy postępować

Istnieje wiele przypadków, w których otrzymujemy wezwanie-raport do uiszczenia kary parkingowej. W naszym generatorze umieściliśmy wniosek o umorzenie kary parkingowej. Świadomi niedoskonałości systemów kontroli i sposobu uiszczania należności za parkowanie w miejskich strefach parkowania, wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom pomocy w tym zakresie. Przygotowaliśmy poglądowe wersje odwołań od wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej (popularnie: "kary") za nieopłacenie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania w Strefie. 

 

Według naszych statystyk, najczęstsze sytuacje to:

 

1) gdy nie opłacono parkowania przed kontrolą, gdyż konieczna stała się wymiana nominałów pieniężnych akceptowanych przez parkomat;

2) gdy potwierdzenie uiszczenia opłaty nie zostało zauważone przez kontrolera z jego zaniedbania lub dlatego, że potwierdzenie uległo przemieszczeniu po odejściu od pojazdu;

3) gdy parkomat nie działał, i nie widniała na nim informacja o numerze, pod którym zgłosić należy awarię (lub numer ten był niewyraźny/nieaktywny);

4) gdy miejsce parkingowe było nieprawidłowo oznaczone – jedynie znakami poziomymi lub jedynie znakiem pionowym.

 

Jednocześnie należy zauważyć, iż w pierwszych dwóch wypadkach powinno się załączyć do odwołania dowód uiszczenia opłaty za parkowanie w spornym zakresie czasowym lub w czasie jemu bliskim. Wniosek można wygenerować tutaj.