ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Punkty karne – pytania i wątpliwości


Kwestia punktów karnych

 

 

Podstawową różnicą pomiędzy wezwaniem alternatywnym wysłanym do właściciela pojazdu po zarejestrowaniu przez fotoradar, a mandatem karnym otrzymanym tuż po popełnieniu wykroczenia jest kwestia punktów karnych. Zgodnie z art.18 i 28 § 1 kodeksu wykroczeń, sąd nie nakłada na sprawcę wykroczenia punktów karnych:

 

Art.18 kodeksu wykroczeń:

 

„Karami są:

1) areszt;

2) ograniczenie wolności;

3) grzywna;

4) nagana.”

 

 

Art.28 § 1 kodeksu wykroczeń:

 

„Środkami karnymi są:

1) zakaz prowadzenia pojazdów;

2) przepadek przedmiotów;

3) nawiązka;

4) obowiązek naprawienia szkody;

5) podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób;

6) inne środki karne określone przez ustawę”.

 

 

W wyżej opisywanym katalogu nie sposób znaleźć punktów karnych, co nie oznacza, że ich kwestia zostaje pominięta w toku sądowym. Niemniej jednak w przypadku wezwań alternatywnych, jeżeli sprawa trafi do sądu, a korzystano z naszych wniosków to nie może być mowy o punktach karnych – gdyż nie wskazano sprawcy wykroczenia.

 

 

Rozporządzenie ministra

 

 

Sprawę punktów karnych oraz sposób ich rejestracji reguluje bowiem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Rozkładając ten akt prawny na czynniki pierwsze możemy ustalić jak całościowo wygląda postępowanie dotyczące rejestracji punktów karnych. Po pierwsze, wpisowi do ewidencji punktów karnych nie podlegają obcokrajowcy, mówi o tym art. 2 § 1 ust. 2 rozporządzenia:

 

 


„Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów”.

 

Po drugie, w przypadku, w którym sprawa trafi na rozprawę punkty trafiają do ewidencji tymczasowej i mówi o tym art. 4 § 1 ust. 2 rozporządzenia:

 


Przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem”.

 

Kolejną ważną kwestią jest, że w przypadku postanowienia sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, wpisu do ewidencji dokonuje się i mówi o tym art. 4 § 1 ust. 1 rozporządzenia:

 

„Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym”.


 

 

Kiedy punkty karne się umarza?

 

 

To zagadnienie jest również uregulowane w rozporządzeniu, które określa zamknięty katalog przesłanek dla usunięcia wpisu tymczasowego do ewidencji:

 

„Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis tymczasowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, jeżeli w postępowaniu w sprawie o naruszenie prowadzonym przez właściwy organ: 


1)   zastosowano art. 41 (pouczenie sprawcy wykroczenia – przyp. red.) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń  W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego 


2) osoba, której dotyczy wpis, została uniewinniona od zarzutu popełnienia naruszenia prawomocnym orzeczeniem


3) stwierdzono, że: 


a) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających  podejrzenie jego popełnienia, 


b) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,


c) nastąpiło przedawnienie karalności


d) osoba, której dotyczył wpis, zmarła


2. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania) lub osoba wpisana do ewidencji zmarła. 


3. Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania powiadamia o tym fakcie”.