ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Punkty karne - nadchodzą duże zmiany


Nowe przepisy

Już od 4 stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe regulacje, związane z przekroczeniem liczby punktów karnych nakładanych za popełnione wykroczenia. Zmiany zaostrzają tryb postępowania w stosunku do osób, które przekroczyły dopuszczalny limit 24 punktów, oraz w stosunku do świeżo upieczonych kierowców. Co nowego wprowadzają przepisy?

 

Zaostrzone regulacje

Dotychczas każdy kierowca zbliżający się do limitu 24 punktów karnych mógł zainwestować w kurs reedukacyjny, który zmniejszał pulę punktów karnych o 6. Taki kurs, trwa 6 godzin i kosztuje około 400 złotych. Od 4 stycznia 2016 roku, zostaną wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Nowe regulacje przede wszystkim zmuszają osoby, które przekroczyły limit 24 punktów karnych, do udania się na obowiązkowe 28-godzinne szkolenie z zakresu prawa ruchu drogowego oraz badania psychologiczne. Warto wspomnieć o restrykcyjnych terminach, których niedopełnienie grozi utratą uprawnień. Informuje o tym art. 101 ust. 1 ustawy:

 

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5, jest obowiązana do:

1) odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;

2) przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

3) uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu dostarczenia staroście zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2”.

 

Termin przeprowadzenia badań psychologicznych lub lekarskich jest również ściśle określony w ustawie, a jego niedochowanie będzie skutkowało utratą uprawnień. Powyższe wymagania, opisuje art.101 ust.2 ustawy:

 

Osoba skierowana na badanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lub 3 (badanie psychologiczne lub lekarskie – przyp. Red.), jest obowiązana do:

1) poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

2) przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu”.

 

Recydywiści ponownie przekraczający pulę 24 punktów karnych, narażają się na natychmiastowe odebranie uprawnień. Mówi o tym art. 103 ust. 3 pkt 2 ustawy:

 

Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku:

1) (…)

2)ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a”.

 

Nowi kierowcy pod lupą

Omawiane regulacje będą również dotyczyć osób, które w ciągu dwóch lat od nabycia uprawnień, popełniły dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. przekroczenie prędkości, czy jazda bez pasów). Sam kurs reedukacyjny będzie również droższy, jego koszt wyniesie 500 złotych, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia  ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z dnia 27 czerwca 2013 roku.