ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Po przekroczeniu 24 punktów – brak możliwości szkoleń uzupełniających


Wątpliwości prawne

 

Kierowcy, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych, posiadając wiele kategorii praw jazdy tracą uprawnienia do prowadzenia pojazdów we wszystkich kategoriach. Takie osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czeka konieczność zdania egzaminu sprawdzającego ich kwalifikacje. Bardzo często zdarza się jednak, że kierowcy posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdów innych kategorii, chcieliby przed powtórnym egzaminem skorzystać ze szkolenia uzupełniającego. Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów tacy kierowcy mogą uczęszczać na tego typu szkolenia?

 

Poselska interpelacja

 

Poseł Jan Łopata wystosował interpelację do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, z pytaniem o możliwość odbycia szkolenia uzupełniającego przez kierowców, którzy przekroczyli limit punktów karnych. W treści interpelacji możemy przeczytać o niejasnościach, związanych z możliwością skorzystania ze szkolenia uzupełniającego przez kierowców, którzy utracili uprawnienia

 

„(...)W związku z przedstawionym powyżej stanem prawnym zwracam się z następującymi pytaniami:

 

Czy kierujący pojazdem po przekroczeniu liczby 24 punktów i wydaniu przez właściwego starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji może odbyć szkolenie uzupełniające w ośrodku szkolenia kierowców?

Czy kierujący pojazdem w przypadku negatywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, co skutkuje wydaniem przez właściwego starostę decyzji o cofnięciu uprawnień może odbyć szkolenie uzupełniające w ośrodku szkolenia kierowców?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 lub 2, proszę o rozważenie możliwości zaproponowania stosownej zmiany przedmiotowych przepisów, która umożliwi odbycie szkolenia uzupełniającego w ośrodku szkolenia kierowców zarówno osobom, o których mowa w pytaniu 1 i 2(...)”.

 

Tak nieprecyzyjne przepisy, są pokłosiem nienależytej staranności przy tworzeniu regulacji związanych z uzyskiwaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów.

 

Doprecyzowanie przepisów

 

Resort w odpowiedzi na poselską interpelację przyznał, że przepisy dotyczące szkoleń muszą zostać doprecyzowane. Negatywne dla kierowców chcących poprawić swoje umiejętności rozwiązania powinny zostać poprawione. Możemy o tym przeczytać w dalszej części poselskiej interpelacji:

 

„(...)Odnosząc się do pytania dotyczącego zakazu szkolenia kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy uprzejmie informuję, że celem tego przepisu jest uniemożliwienie szkolenia się osobom, które nie posiadają np. ważnych badań lekarskich. Faktycznie obecna konstrukcja tego przepisu powoduje wątpliwości interpretacyjne zmierzające w kierunku zakazu szkolenia się np. osób skierowanych na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Mając to na względzie uprzejmie informuję, że w mojej ocenie przepis ten wymaga głębszej analizy i wypracowania jego właściwego brzmienia tak aby cel jego stosowania był jasno sprecyzowany(...)”.

 

Nad zmianą tego stanu rzeczy pracuje zespół doradczy mający kompleksowo usprawnić system uzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów:

 

„(...)Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pracuje powołany przez Ministra zespół doradczy(...)Wskazany problem zostanie przekazany przedmiotowemu zespołowi w celu analizy i wypracowania odpowiednich zmian(...)”.

 

Całość poselskiej interpelacji można znaleźć tutaj