ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Mandat zza granicy – czy da się go uniknąć?


Jazda za granicą

Wielu kierowców, szczególnie tych podróżujących zawodowo na terenie Unii Europejskiej, może spotkać się z nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy z zagranicy. Jak wygląda postępowanie w przypadku takich mandatów, oraz jak kształtuje się współpraca służb porządkowych państw Unii w tym zakresie? Czy da się uniknąć mandatu karnego otrzymanego za granicą?

 

Regulacje prawne

Przez wiele lat nie istniały akty prawne, które kompleksowo regulowałyby współpracę państw w zakresie ujawniania wykroczeń oraz ich egzekucji. W obecnym stanie prawnym, obowiązuje uchwalona przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej dyrektywa 2015/413

z dnia 11 marca 2015 r., w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zakres zastosowania dyrektywy jest ograniczony i jest wyraźnie określony w art.2 :

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego:

a)przekroczenie dopuszczalnej prędkości;

b)niedopełnienie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa;

c)niezastosowanie się do czerwonego sygnału świetlnego;

d)kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu;

e)kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających;

f)niedopełnienie obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych;

g)korzystanie z niedozwolonego pasa ruchu;

h)niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdem”.

 

Współpracy służb nie podlega zatem na przykład mandat za jazdę bez stosownych uprawnień, czy  egzekucja grzywny nałożonej z tytułu niewłaściwego stanu technicznego pojazdu. 

Dla kierowców, którzy otrzymali mandat za wykroczenie popełnione za granicą, szczególne znaczenie ma art.4 ust.1 dyrektywy, określa on bowiem warunki współpracy służb zagranicznych z polskimi funkcjonariuszami :

W przypadku dochodzeń w sprawach przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, o których mowa w art. 2, państwo członkowskie zapewnia krajowym punktom kontaktowym innych państw członkowskich, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, dostęp do następujących krajowych danych rejestracyjnych pojazdów i umożliwia im automatyczne wyszukiwanie:

a)danych dotyczących pojazdów; oraz

b)danych dotyczących właścicieli lub posiadaczy pojazdu(...)”.

Dużą rolę w zakresie współpracy pomiędzy służbami pełnią Krajowe Punkty Kontaktowe, będąc zobowiązanymi do przesłania informacji na temat pojazdu, na żądanie uprawnionego organu państwa popełnienia wykroczenia.

 

Procedura współpracy

Państwa członkowskie są  zobowiązane dyrektywą do współpracy w zakresie ujawniania wykroczeń. Czy oznacza to jednak, że osoba, która popełniła wykroczenie zostanie poinformowana o obowiązku uiszczenia grzywny? Problem ten rozstrzyga art.5 dyrektywy wraz z załącznikiem określającym wzór 4-stronicowego zawiadomienia, w języku polskim, które zostanie wystosowane do sprawcy wykroczenia lub osoby podejrzanej o jego popełnienie:

 

Państwo członkowskie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia podejmuje decyzję, czy wszcząć postępowanie dotyczące przestępstwa lub wykroczenia związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego, wymienionego w art.2.

W przypadku gdy państwo członkowskie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia podejmie decyzję o wszczęciu takiego postępowania, informuje ono zgodnie ze swoim prawem krajowym właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu lub zidentyfikowaną w inny sposób osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Informacje te, zgodnie z prawem krajowym, obejmują konsekwencje prawne czynu na terytorium państwa członkowskiego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przewidziane prawem tego państwa członkowskiego”.

 

Wejście w życie dyrektywy

Termin wejścia w życie został wyznaczony na 6 maja 2015 roku, jest to określone w art.12 ust.1 dyrektywy: 

Państwa członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej do dnia 6 maja 2015 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów”.

Nowe przepisy zacieśniają współpracę państw członkowskich w zakresie egzekucji ujawnionych wykroczeń, a uniknięcie mandatu za wykroczenie popełnione na terenie Unii Europejskiej jest możliwe, jednak tylko ze względu na przedawnienie karalności. Należy zatem uważać, również na fotoradary za granicą!