ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Konsekwencje prawne niezapłaconego mandatu


Przyjęcie mandatu karnego 

Zarówno przyjęcie mandatu przez sprawcę wykroczenia „na gorącym uczynku”, jak i odebranie mandatu po wypełnieniu wezwania alternatywnego i oświadczeń, prowadzi do obowiązku uiszczenia stosownej kwoty w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Mówi o tym art. 98 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

 

Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2( mandat karny kredytowany – przyp. Red.), może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby innej niż wymieniona w § 2 albo mającej miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego”.

 

Co zatem w przypadku, gdy już po przyjęciu mandatu karnego grzywna nie została uiszczona w ciągu 7 dni? O tym w dalszej części artykułu.

 

Jak wygląda procedura

W teorii, zaległością już po upływie 7-dniowego terminu, powinien zająć się urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy, po wystawieniu tytułu wykonawczego przez np. urząd wojewódzki. Ściągnięcie należności nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W praktyce natomiast, organy państwa działają z opóźnieniem od kilku tygodni do kilku miesięcy. Urząd skarbowy, ma kilkanaście możliwości egzekucji niezapłaconej grzywny, wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 1a pkt 12 lit. ustawy środkami egzekucji administracyjnej należności pieniężnych są:

 

 • egzekucja z pieniędzy, 
 • z wynagrodzenia za pracę, 
 • ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, 
 • z rachunków bankowych, 
 • z innych wierzytelności pieniężnych, 
 • z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, 
 • z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, 
 • z weksla, 
 • z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, 
 • z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • z pozostałych praw majątkowych, 
 • z ruchomości, 
 • z nieruchomości. 

 

Najmniej uciążliwą formą egzekucji jest pobranie należności z nadpłaty podatku dochodowego. Bardziej dotkliwymi są zajęcie wynagrodzenia, czy też zajęcie środków na rachunku bankowym. 

 

Nie muszą przesyłać upomnienia

Niestety organy egzekucji skarbowej, do 31 grudnia 2015 roku nie muszą przesyłać upomnień dotyczących egzekucji należności. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, a dokładniej § 3 ustęp 1 i 2 :

 

Do dnia 31 grudnia 2015 r. egzekucja administracyjna może być również wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy dotyczy:

 

1)grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

2)grzywien wymierzonych mandatem karnym i innych należności pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym”.

 

Od mandatów nie są naliczane odsetki, jedynie koszty postępowania egzekucyjnego, które zamykają się w granicach kilkudziesięciu złotych.