ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Jazda powyżej 50 km/h – brak dokumentu uchroni przed odebraniem uprawnień?


Medialna dyskusja

 

Od paru miesięcy na wielu portalach internetowych można przeczytać o ewentualnych sposobach uniknięcia sankcji za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Jednym z wymienianych sposobów jest po prostu nie okazanie dokumentu podczas kontroli. Czy ten sposób postępowania rzeczywiście jest skuteczny? Czy można legalnie uniknąć, odebrania uprawnień na 3 miesiące?

 

Sposób na brak prawa jazdy

 

Niedawno media obiegła informacja o tym, że wystarczy po prostu nie posiadać przy sobie blankietu prawa jazdy, aby uniknąć utraty uprawnień. Na ten moment orzecznictwo Sądów Administracyjnych jest jednak niekorzystne dla kierowców. Dowodzi temu m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w swoim wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 roku o sygnaturze akt II SA/Gl 92/16.  W uzasadnieniu orzeczenia, możemy przeczytać:

 

„(...)Z ww. informacji wynika co prawda, że kierujący nie posiadał podczas kontroli drogowej dokumentu prawa jazdy, niemniej jednak w pełni podzielić należy przekonanie Kolegium, iż wskazana informacja jest w świetle przytoczonej wyżej regulacji prawnej wystarczającą przesłanką do wydania decyzji o zatrzymaniu A. K. prawa jazdy. Fakt prowadzenia na drodze publicznej pojazdu bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, tj. wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie może zwalniać kierowcy z odpowiedzialności administracyjnoprawnej, chroniąc przed skutkami nieprzestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Fakt ten wpływa jedynie na sposób obliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy, który liczony jest w tym przypadku od daty zwrotu dokumentu do organu właściwego, co nastąpiło w rozpatrywanej sprawie w dniu [...] r.(...)”

 

Negatywną konsekwencją nie oddania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszom przeprowadzającym kontrolę, może być wydłużenie całej procedury. Zdaniem Sądu w Gliwicach, dopiero od daty zwrotu dokumentu należałoby liczyć trzymiesięczny okres kary. WSA stwierdził również, że odmowa przyjęcia mandatu, i w konsekwencji rozprawa przed Sądem Rejonowym, nie prowadzi do wstrzymania odbioru uprawnień:

 

„(...)podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy prawo o ruchu drogowym. Przepis ten jednoznacznie przesądza, że jedyną i wyłączną okolicznością, która obliguje organ do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, jest ww. informacja(...)” 

 

Wyrok przesądza więc, że do zatrzymania uprawnień przez starostę wystarczy jedynie informacja o zatrzymaniu prawa jazdy, dostarczona przez policję.

 

Konsekwencje wyroku

 

Wyrok WSA będzie mieć znaczenie przy rozstrzyganiu podobnych spraw przez inne Sądy Administracyjne. Niemniej, nadal najbardziej optymalną i najszybszą ścieżką w walce o odzyskanie uprawnień, jest jak najszybsze rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Rejonowy w postępowaniu zwyczajnym. Dlatego w przypadku uzasadnionych wątpliwości, dotyczących pomiaru prędkości, nie należy przyjmować mandatu. Walka o jego umorzenie na rozprawie będzie najszybszym sposobem na odzyskanie prawa jazdy.