ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Jak przygotować się do rozprawy?


Postępowanie zwyczajne

W przypadku, w którym  postanowiliśmy wnieść sprzeciw wobec wyroku nakazowego i okazuje się on skuteczny, sprawa trafia na wokandę sądową. Zagadnienie to reguluje art .506 § 3 kodeksu postępowania karnego, który stosuje się  w związku z artykułem 94 § 1  kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia :

 

W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych”.

 w związku z: 

 Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504 i 505 z wyłączeniem zdania drugiego, a także art. 506 § 1–3, § 5 i 6 Kodeksu postępowania karnego”. 

 

W takim wypadku warto wiedzieć, czym charakteryzuje się postępowanie zwyczajne i jak wygląda utarta praktyka sądowa w postępowaniach w sprawach o wykroczenia drogowe. W jednym z poprzednich artykułów, traktującym o wezwaniu w celu złożenia zeznań, wspomniane zostały kwoty kar porządkowych, które mogą być nałożone na świadka (obwinionego) w toku postępowania. Warto mieć zatem w pamięci, że taka sama kara może grozić w przypadku niestawiennictwa na rozprawie, niemniej jednak zdarza się to rzadko. Jednakże drugim, znacznie ważniejszym, argumentem za stawieniem się na rozprawie jest zachowanie i czynna realizacja swoich praw w ramach przypisanej nam roli procesowej, a co za tym idzie: większe szanse na uzyskanie pozytywnego dla obwinionego wyniku postępowania.

 

Dwuinstancyjność postępowania

W polskim systemie prawnym postępowania zwyczajne w sprawach o wykroczenia są dwuinstancyjne. Obwinionemu przysługują dwa podstawowe środki zaskarżenia wydanych w postępowaniu orzeczeń:

 

  • apelacja – jest to środek odwoławczy, który służy zaskarżeniu wyroku, który został wydany,
  • zażalenie – jest to środek odwoławczy, który służy zaskarżeniu zarządzeń, oraz postanowień sądu. Zażalenie można złożyć tylko na takie postanowienia i zarządzenia, które są wymienione w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

W przypadku kiedy sprawa przyjęłaby negatywny dla obwinionego obrót i zostałby wydany niekorzystny względem niego wyrok, zachęcamy do skontaktowania się z nami przez formularz kontaktowy.  Co do zasady, sprawy o wykroczenia w I instancji rozpoznają sądy rejonowe, o czym mowa w art. 9 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

 

W sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, z zastrzeżeniem spraw określonych w art. 10”. 

 

Jak zachować się na rozprawie?

Jeszcze przed rozprawą warto przygotować odpowiednie dokumenty. Będzie to np. wniosek o umorzenie postępowania z naszego generatora. Warto go mieć przy sobie w dwóch egzemplarzach, własnoręcznie podpisanych. Nasz wniosek wskazuje przede wszystkim na wady formalne i merytoryczne wezwań wysyłanych przez straż miejską/gminną.

 

Wniosek o umorzenie postępowania należy w dwóch kopiach przedłożyć do wiadomości sądu na początku rozprawy, podkreślając wagę zawartych w nim danych. Warto też pamiętać o kilku ważnych zasadach, które stanowią minimum reguł właściwego zachowania na sali sądowej. Do Sądu należy się zwracać „Wysoki Sądzie”, stojąc w trakcie wypowiedzi. Należy też nie komentować ewentualnych pejoratywnych wypowiedzi Sądu, gdyż grozi to otrzymaniem kary porządkowej, a reguluje to ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych, dokładniej – jej art.49 § 1:

 

W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 10 000 złotych lub karą pozbawienia wolności do czternastu dni; osobie pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć karę przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania”. 

 

Zasada domniemania niewinności

Jedną z podstawowych zasad postępowania karnego jest zasada domniemania niewinności, którą wprost statuuje art. 5  § 1 kodeksu postępowania karnego, który stosuje się w związku z art. 8 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

 

Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem”. 

 w związku z:

 W postępowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy art. 2, 4, 5, 7–9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego”.

 

Zatem to oskarżyciel, czyli straż miejska/gminna, musi udowodnić winę obwinionemu. Warto też pamiętać, że nie należy składać ustnego uzasadnienia wniosku o umorzenie postępowania, lecz wskazane jest przedłożenie wygenerowanych dokumentów w dwóch kopiach na początku rozprawy.

 

Natomiast po wydaniu wyroku, niezależnie od tego jak sprawa została rozstrzygnięta, należy wnieść (w zawitym terminie 7 dni) o pisemne sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jest to nasze ustawowe prawo zawarte w art. 35 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

 

Wyrok sądu pierwszej instancji uzasadnia się i doręcza stronie wraz z uzasadnieniem jedynie na jej żądanie zgłoszone w zawitym terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia, chyba że ustawa stanowi inaczej”.