ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Jak musi być oznakowany fotoradar?


Wymogi formalne

Zarówno fotoradary stacjonarne, jak i niestacjonarne muszą spełniać odpowiednie wymogi, aby ich umiejscowienie było zgodne z prawem. Wymogi te określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Szczegółowe omówienie wymagań określonych rozporządzeniem jest celem niniejszego artykułu.

 

Fotoradar na czterech kółkach

Definicja urządzenia rejestrującego określona w art.1 ust.59 ustawy prawo o ruchu drogowym, jasno określa czym jest fotoradar:

 

Urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe, albo na statku powietrznym urządzenie, ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego, przez kierujących pojazdami”.

 

Jako pewną ciekawostkę można potraktować przewidzianą przez ustawodawcę możliwość instalacji urządzeń rejestrujących na statku powietrznym. Niemniej jednak, ustawodawca przewidział również możliwość instalacji fotoradaru w pojeździe. W § 8 rozporządzenia określono jakie warunki muszą być zachowane przy dokonywaniu pomiaru:

 

Strażnik gminny (miejski) może wykonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z zachowaniem następujących warunków:

 

1) przenośne urządzenie rejestrujące albo pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym umieszcza się w widocznym miejscu drogi, w sposób niepowodujący dodatkowego utrudnienia w ruchu innym jego uczestnikom, ponad wynikający z ograniczeń w obowiązującej organizacji ruchu na tej drodze;

 

2) przenośne urządzenie rejestrujące oraz pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym nie mogą być umieszczone:

a) w odległości mniejszej niż 500 m od innego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego na tej samej drodze i dokonującego pomiarów prędkości w tym samym kierunku ruchu, o ile na odcinku tym nie jest usytuowane skrzyżowanie,

b) na drodze, na której jest zlokalizowane urządzenie, które ujawnia naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi, dokonujące pomiaru w tym samym kierunku ruchu;

 

3) odcinek lub miejsce wykonywania czynności jest oznakowane znakiem drogowym, zgodnie z przepisami o znakach i sygnałach drogowych oraz warunkach technicznych dla znaków, sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

 

Najważniejsza informacja dla kierowców jest zatem taka, że  fotoradary przenośne stosowane przez funkcjonariuszy straży miejskich/gminnych muszą być zlokalizowane w miejscu widocznym, oraz w sposób nie powodujący dodatkowego utrudnienia w ruchu.

 

Fotoradary stacjonarne

Rozporządzenie określa również warunki jakie musi spełniać fotoradar stacjonarny. Lokalizację urządzenia określa się na okres 40 miesięcy, przy czym przy umiejscowieniu fotoradaru bierze się pod uwagę trzy aspekty określone w § 2 rozporządzenia :

 

1) analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach lub do najbliższych skrzyżowań z drogami kategorii nie niższej, jeśli znajdują się one w odległości mniejszej niż 500 m od projektowanej lokalizacji; analiza obejmuje ostatnie 3 lata i uwzględnia przyczyny zdarzeń drogowych występujących na danym odcinku, w szczególności zaistniałych z przyczyn odpowiadających zakresowi prowadzonej rejestracji;

 

2) informację o miejscu lokalizacji wymaganą dla projektu organizacji ruchu, o którym mowa w przepisach o szczegółowych warunkach zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, i rozszerzoną o:

 

a) obowiązującą dopuszczalną prędkość na drodze w miejscu lokalizacji oraz na odcinku 500 m przed i za lokalizacją,

 

b) kategorię i klasę drogi oraz średnie dobowe natężenie ruchu drogowego w miejscu lokalizacji, w przypadku gdy jest ono dostępne w związku z wcześniej przeprowadzonymi badaniami, oraz warunki widoczności na drodze w odległości do 100 m od tego miejsca, w tym w szczególności związane z ukształtowaniem terenu, zabudowaniami oraz innymi elementami mającymi wpływ na jego ograniczenie,

 

c) obiekty użyteczności publicznej, w tym w szczególności: szkoły, boiska, obiekty kulturalne, obiekty kultu religijnego oraz przystanki komunikacji publicznej, znajdujące się w odległości do 500 m od miejsca lokalizacji, oraz inne obiekty położone w większej odległości, o ile ich specyfika może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

 

d) instalowane na drodze w odległości do 1000 m od miejsca lokalizacji stacjonarne urządzenia rejestrujące wraz z informacją o kierunku wykonywanych pomiarów;

 

3) opinię właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w zakresie zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego”.

 

Najważniejszym z aspektów jest opinia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. Ponadto, fotoradar musi być oznaczony znakiem d-51 „automatyczna kontrola prędkości”.

Znak ten umieszcza się w odległości określonej w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

 

Znak D-51 umieszcza się przed stacjonarnym urządzeniem rejestrującym w odległości:

— od 100 m do 200 m — na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h,

— od 200 m do 500 m — na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad,

— od 500 m do 700 m — na drogach ekspresowych i autostradach”.