ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

CEPIK z nowymi e-usługami dla kierowców


Informatyzacja usług dla kierowców

Rekordowe środki z budżetu państwa od wielu lat są przeznaczane na informatyzację usług publicznych. Projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, proponujących zmiany w zakresie e-usług dla kierowców, jest obecnie wdrażany. Projekt z dnia 28.04.2015 zakłada wprowadzenie nowych funkcji oraz zmianę zasad przechowywania danych w systemie CEPIK. Jakie zmiany czekają Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców?

 

Sprawdzisz liczbę punktów karnych, i nie tylko...

Kierowcom zostaną udostępnione nowe usługi, między innymi pozwalające na dostęp do danych wcześniej niedostępnych dla kierowców. E-usługa „Sprawdź informację o punktach karnych”- ma działać na rzecz kierowców, którzy nie znają stanu swoich punktów karnych. W obecnym stanie prawnym jest to możliwe jedynie wtedy, gdy udamy się bezpośrednio do najbliższego komisariatu Policji lub Komendy Miejskiej albo Powiatowej. Docelowo planuje się również wprowadzenie płatności przez internet, grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Z kolejnych zmian, jakie ma wprowadzić nowelizacja, wymienia się e-usługę „udostępnij dane pracodawcy”. Przedsiębiorcy uzyskają możliwość weryfikacji uprawnień kierowców, tak aby uniknąć sytuacji, w której samochodem służbowym poruszałaby się osoba nie posiadająca aktualnych uprawnień. Planuje się również uruchomić e-usługę „Sprawdzenie szkoły jazdy”, będzie to usługa pozwalająca przyszłym kursantom porównać szkoły jazdy, na podstawie danych statystycznych. Ponadto planuje się rozszerzenie bazy danych CEPIK o rezultaty badań technicznych pojazdów i zdarzeń ubezpieczeniowych. Docelowo proces wdrażania e-usług, ma zakończyć się w 2016 roku.

 

E-usługi nie dla każdego

Niestety nie wszystkie usługi wdrażane w systemach informatycznych mają być darmowe. Dostęp do wrażliwych danych ma być płatny. Zakres płatności określa art. 80 cg oraz art. 80 ch projektu nowelizacji:

 

Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1) nieodpłatnie, w przypadku: 

a) danych udostępnianych na podstawie art 80c -80cc, 

b) danych udostępnianych na podstawie art. 80ce organom administracji publicznej, niewymienionym w art. 80c ust. 1, w celach niekomercyjnych; 

2) odpłatnie, w przypadku: 

a) danych udostępnianych na podstawie art. 80cd, 

b) danych udostępnianych na podstawie art. 80ce w celach komercyjnych, 

c) danych udostępnianych na podstawie art. 80ce - z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, w celach niekomercyjnych. 

Art. 80ch. 1. Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednego pojazdu lub jednej osoby wynosi 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.5)”.

 

Zakres danych płatnych, oraz zakres danych darmowych, zostanie po uchwaleniu projektu nowelizacji, określony za pomocą rozporządzeń.